Sökning: "John Esborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden John Esborn.

  1. 1. Digitala verktygs funktion och meningsfullhet i undervisningen – lärares ståndpunkter och perspektiv

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :John Esborn; [2019-03-11]
    Nyckelord :IKT; digitala verktyg; digital kompetens; TPACK; SAMR; digitalisering; förmågor; perspektiv; ståndpunkter; tematisk analys.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är primärt att analysera lärares synpunkter och perspektiv gällandedigitala verktygs funktion och meningsfullhet i klassrummet. En annan aspekt är att urskiljafaktorer som inverkar på den osäkerhet som enligt tidigare forskning uttryckts gällande IKT iundervisningen. LÄS MER