Sökning: "John Forsell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden John Forsell.

  1. 1. Har personer med ADHD en förhöjd prevalens av otrygg anknytning i jämförelse med normalbefolkningen? : En undersökning av anknytningsstilar i en population av ADHD

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :John Beers; Jakob Forsell; [2010]
    Nyckelord :attachment; Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD; anknytning; ASQ;

    Sammanfattning : Studien ämnar undersöka om människor med ADHD uppvisar en högre prevalens av otrygg anknytning (enligt testet ASQ) än normalbefolkningen. Metoden som har använts för att mäta detta är en internetbaserad självskattningsenkät; Attachment Style Questionnaire, ASQ, som är ett test som mäter olika kateogier av relationella mönster baserade på anknytningsteori. LÄS MER