Sökning: "John Goodlad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden John Goodlad.

 1. 1. Krav, möjligheter och gränser i fostrandet av den kritiskt tänkande medborgaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jens Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :fält; habitus; John Goodlad; kapital; klass; kontroversiella frågor; kritiskt tänkande; lärarperspektiv; läroplan; Pierre Bourdieu; samhällskunskap; sociokulturell; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lärarnas uppfattningar och upplevelse av krav, möjligheter och gränser i fostrandet av kritiskt tänkande medborgare i undervisning om kontroversiella frågor. Uppsatsen är metodologiskt strukturerad enligt John Goodlads läroplanering: formell läroplan, verkställd läroplan och upplevd läroplan. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundens mångfald - en analys av Lpo94

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fredrik Ahlfeldt; Daniela Zornik; [2006]
  Nyckelord :Värdegrund; Lpo94; Implementering; Tolkning;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur värdegrunden som den är definierad i Lpo94 implementeras i realite-ten. Undersökningen baseras på en komparativ studie mellan två högstadieskolor i södra Skå-ne. För denna komparation av skolorna ligger intervjumaterial som grundstomme men kom-pletteras även med elevenkäter. John I. LÄS MER