Sökning: "John Gunnarsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden John Gunnarsson.

 1. 1. Energikartläggning och energieffektivisering av flerbostadshus : Utredning av möjliga energibesparande åtgärdsplaner i området Oxhagen, Örebro.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :John Gunnarsson; Ida Wallberg; [2022]
  Nyckelord :Energy; Energy efficiency; Energy mapping; IDA ICE; Thermal bridges; Ventilation; Energy using; Energi; Energikartläggning; Energieffektivisering; IDA ICE; Köldbryggor; Ventilation; Energianvändning;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate how Örebrobostäder (ÖBO) can decrease their energy use in the residential area of Oxhagen. Oxhagen is as mentioned a residential area located west from Örebro center and have about 690 apartments in different sizes. LÄS MER

 2. 2. Subventure - Ett samarbetsspel med en gemensam spelplan sträckt över fyra intilliggande surfplattor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :LINNEA ELMAN; JOHN GIDSKEHAUG; ALICE GUNNARSSON; ERIK LUNDIN; MAGNUS WAMBY; [2020-10-29]
  Nyckelord :iPad; Four-in-One; interaktionsdesign; spelutveckling; samarbete; samarbetsspel; mobilbubbla;

  Sammanfattning : I takt med den ökande digitaliseringen i Sverige ökar antalet digitala läromedel i skolmiljön. Detta leder till att barn växer upp med nya tekniska hjälpmedel i skolan och på fritiden. Tekniska hjälpmedel har således blivit den nya generationens leksaker. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapets roll vid förändringsarbeten : Centralt styrda förändringar som verkar på flera enheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sandra Gunnarsson; Anna Kröhnke; [2018]
  Nyckelord :Information management; Change management; Communication; Leadership; Business Steering; Informationslogistik; Förändringsarbete; Kommunikation; Ledarskap; Styrmedel;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka ledarskapets roll vid centrala förändringsarbeten som verkar på flera enheter. Mer än två av tre förändringar misslyckas idag på grund av bland annat bristande ledarskap. Tidigare har dock inte ledarskapet vid centralt styrda förändringar som verkar på flera enheter studerats. LÄS MER

 4. 4. Fotbollens regler i skolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :John Gunnarsson; [2007]
  Nyckelord :discipline; school rules; consequences; democracy; power; security; zero tolerance; ordningsregler; konsekvenser; makt; trygghet; nolltolerans; disciplin; demokrati;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om huruvida dagens styrdokument för grundskolan medger en disciplinmodell som grundar sig på fotbollens spelregler. Uppsatsen bygger på textanalys, då den undersöker vad läroplan, skollag och övriga styrdokument säger om upprätthållandet av regler och dess konsekvenser i skolan. LÄS MER

 5. 5. De kallar oss Me Wes : en studie om dagens ungdomars förhållande till populärmusik sett ur ett senmodernt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :John Gunnarsson; [2007]
  Nyckelord :musik; identitet; ungdomskultur;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att föra en diskussion utifrån en enkätundersökning av två niondeklasser och en åttondeklass rörande deras musikvanor. Jag utgick från Ove Sernhedes diskussion om kulturell friställning och undersökte om den är applicerbar på ungdomar i dag år 2007. LÄS MER