Sökning: "John Holmgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden John Holmgren.

 1. 1. Allmänintressets intressekonflikt : En fallstudie av Karlstads- och Motala kommuns tillämpning av planering och strandskydd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :John Holmgren; Christian Granberg; [2021]
  Nyckelord :Allmänintresse; intressekonflikt; strandskydd och detaljplanering;

  Sammanfattning : En omdiskuterad debatt är den nya strandskyddsutredningen, vilken syftar till att ge förslag på hur det nuvarande strandskyddet kan förändras i grunden och göra dess applicering mer differentierad. Dock kvarstår det vilka effekter och påverkan det faktiskt kommer medföra i ett kommunalt planeringspraxis och för allmänheten. LÄS MER

 2. 2. Hållbar utveckling i översiktsplanering : En fallstudie av Karlstads kommun översiktsplanering

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :john holmgren; Christian Granberg; [2019]
  Nyckelord :Översiktsplanering; Hållbar utveckling; Innehållsanalys; Observation; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Detta vetenskapliga arbete är genomfört med inriktning mot samhällsplanering. Arbetet undersökte framförallt hur Karlstads kommun uttrycker det svårdefinierade begreppet hållbar utveckling i sin översiktsplan samt hur de “egentligen” implementerat det i verkligheten i jämförelse med översiktsplanen. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Internal Values on the Sports Sponsorship Market A qualitative study of how large companies work on their internal values and motivate their sponsorship programs.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Holmgren; Elia Widmark; [2018-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The quest for sustainability – a critical reading of permaculture literature

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Tove Janzon; [2018]
  Nyckelord :Sustainable development; Permaculture; Critical reading; Natural resources; Growth; Limits;

  Sammanfattning : The permaculture concept was coined by Australian scientists Bill Mollison and David Holmgren in 1978. In the beginning, permaculture was presented as a framework for designing self-sustaining cultivation systems which mimic natural ecosystems in as much as possible, in order to make the most use of existing natural resources and minimize the harm done to nature by the agricultural processes. LÄS MER

 5. 5. ”Jag skulle vara kingen i skolan” - En kvalitativ undersökning av elevers åsikter kring elevinflytande och ordning i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jasmine Holmgren; Anna Samevall; [2013]
  Nyckelord :arbetsro; elevinflytande; elevperspektiv; ordning;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att få syn på elevinflytandets eventuella betydelse för arbetsro och ordning i klassrummet utifrån tio elevers subjektiva upplevelser kring elevinflytande och ordning. Vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande med teorier av bland andra John Dewey, Olga Dysthe, Gunvor Selberg och Christer Stensmo. LÄS MER