Sökning: "John Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden John Larsson.

 1. 1. Nya tider, nytt styrmedel. En fallstudie i kopplingen mellan CSR och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Sandell; John Larsson; [2021-08-12]
  Nyckelord :Self Determination Theory; Institutional Theory; Systems Theory; Daniel Pink; purpose; motivation; CSR; Corporate Social Responsibility; CSR as governance; CSR as policy instrument; CSR and motivation; agile; agile organization; development of governance in agile organizations; normative leadership; normative leadership in agile organizations; Volvo Cars;

  Sammanfattning : This case study has investigated the possibility of utilizing current CSR commitments to further employee motivation, by exploring the relation between motivation and alignment in commitments to social challenges. Self Determination Theory, Institutional Theory and Systems Theory has been used to explore the positive correlation between CSR and Motivation, as shown by Kunz (2020). LÄS MER

 2. 2. Implementering av Lean med hjälp av värdering, principer och verktyg i ett mindre tillverkande företag : En fallstudie på Ackert Reklam AB

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :John Larsson; [2021]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean tools; SME; 7 mudas;

  Sammanfattning : I dagens arbetsklimat uppstår hela tiden olika utmaningar för tillverkande företag och organisationer. Ökad konkurrens, utvecklingar av olika tillverknings- och informationstekniker samt alltmer krävande kunder är några av utmaningarna. LÄS MER

 3. 3. The Landscape between Bureaucracy and Political Strategy : A Qualitative Case Study of the Policy Process in Swedish Security and Defence Policy

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emy Larsson; [2021]
  Nyckelord :security and defence policy; policy processes; policy change; Multiple Streams Framework; agenda-setting; Swedish Defence Commission;

  Sammanfattning : The Swedish Defence bill of 2015 demonstrated a rapid change in policy objectives, consequently moving away from an expeditionary force and converging into a territorial defence force. Previous research has attributed and explained the quick shift to the geostrategic unbalance that followed after the illegal annexation of Crimea in 2014. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av familjecentrerad vård inom hälso- och sjukvård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :John Larsson; Kajsa Persson; [2021]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; upplevelser; föräldrar; familj; barn; sjuksköterskor; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är en central del i sjuksköterskans yrke. Trots det uppmärksammas inte alltid patienter som inte kan uttrycka sig adekvat. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares olika erfarenheter kring anknytning : En kvalitativ intervjustudie med fyra förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amanda Andersson; Marie-Louise Larsson; [2020]
  Nyckelord :Anknytning; Förskollärare; Trygg anknytning; Trygghet; Relationer; Omsorg.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärare resonerar om betydelsen av anknytning mellan pedagog och barn och vilken problematik som kan uppstå om ett barn inte knyter an till någon pedagog. Den teoretiska utgångspunkten som vägledde oss i studien var John Bowlbys (1907–1990) anknytningsteori. LÄS MER