Sökning: "John Lindborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden John Lindborg.

  1. 1. Luftmaktsteori : en jämförelse mellan Warden och ACTS

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Rickard Lindborg; [2003]
    Nyckelord :Luftherravälde; Krigsvetenskap; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att pröva självständigheten och originaliteten i John Wardensteorier om ”The Enemy as a System” gentemot ”Industrial Web Theory” som utveckladesoch presenterades vid Air Corps Tactical School, ACTS, i USA under 1930-talet.Uppsatsen konkretiserar de valda teoribildningarna, jämför dess olika innebörder och därefterbelyser eventuella skillnader respektive likheter, i syfte att belägga eller motsägaWardens originalitet. LÄS MER