Sökning: "John Lunde Flennmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden John Lunde Flennmark.

  1. 1. A Practical Framework for Usability Evaluation of an IT-System

    Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

    Författare :John Lunde Flennmark; John Ström; [2007]
    Nyckelord :usability; användbarhet; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER