Sökning: "John Peterson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden John Peterson.

 1. 1. Temporära platser : ett verktyg för invånare att utveckla sin närmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :John Lind; Anna Peterson; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stadsplanering; medborgardialog; temporära platser; temporär användning; Jubileumsparken; Vänskapstorget;

  Sammanfattning : Temporära platser - alternativ användning av en plats under en begränsad tid - har under senaste åren varit ett sätt för planerare att snabbt tillgodose behovet av mötesplatser i stadens offentliga rum. Den starka urbaniseringen, ökade klyftor och klimatförändringar medför att behovet av inkluderande offentliga miljöer, som alla i staden har tillgång till, ökar. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisningens betydelse för ett företags legitimitet : en fallstudie av Swedbank

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Nordstrand; Eric Norrman; John Peterson; [2016]
  Nyckelord :Global Reporting Initiative; legitimicity; stakeholder theory; sustainability report; triple bottom line;

  Sammanfattning : Ökad medvetenhet om människans påverkan på hållbarhet har medfört att det ställs allt högre krav på att företag ska arbeta mot hållbar utveckling. Eftersom frågor om hållbarhet påverkar företagens ställning i samhället är det viktigt att företagen integrerar hållbarhet i verksamheten. LÄS MER