Sökning: "John Tegnér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden John Tegnér.

  1. 1. Lokalhistorians teori och praktik - en undersökning om lokalhistorians plats i historieundervisningen i grundskolans senare del

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Anna Tegnér; [2014]
    Nyckelord :historia; lokalhistoria; närmiljö; upplevelsepedagogik; utomhuspedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera på vilket sätt lokalhistoria kan utgöra en didaktiskt inkluderad del av historieundervisningen för elever i grundskolans senare del. Syftet var vidare att undersökningen skulle resultera i ett praktiskt genomförbart planeringsupplägg. LÄS MER