Sökning: "Johnathan Escalante Mattsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johnathan Escalante Mattsson.

  1. 1. En utvärdering av konkurrensverkets beslut gällande Coops förvärv av Netto Sverige

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Johan Chiu Falck; Johnathan Escalante Mattsson; [2022-02-15]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie utvärderar Konkurrensverkets (KKV) beslut gällande Coops uppköp av Netto år 2019. Livsmedelsmarknaden är koncentrerad, vilket innebär att det finns risk för förvärvet leder till en hämmande effekt för konkurrensen. LÄS MER