Sökning: "Johnna Arlid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johnna Arlid.

  1. 1. Kvinnans plats i historien : ett elev- och lärarperspektiv på den gymnasiala historieundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

    Författare :Johnna Arlid; [2006]
    Nyckelord :Historiedidaktik; historieundervisning; kvinnohistoria; genusperspektiv;

    Sammanfattning : SammanfattningGenusperspektiv på undervisning och lärande är något som allt mer efterfrågas i samhällsdebatten, och föreskrivs även i de övergripande målen i styrdokumenten. Syftet med denna studie är att utifrån dessa tankar om behovet av ett genusperspektiv belysa hur mycket och på vilket sätt kvinnan genom historien tas upp i gymnasiets historieundervisning och relatera detta till de genusteorier som finns angående historieforskning och historieundervisning. LÄS MER