Sökning: "Johnson Fredrik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johnson Fredrik.

 1. 1. Kreditrisk vid privatlån : En komparativ studie mellan peer to peer-lån och banklån

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Koch; Johnson Fredrik; [2017]
  Nyckelord :peer to peer; bank; kredithantering; kreditrisk; privatlån; beteendemönster;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har arbetssätt vid riskbedömning på den svenska kreditmarknaden för privatlån studerats. Inledningsvis har studien fokuserat på att beskriva kreditmarknaden i allmänhet och peer to peer-låneförmedling i synnerhet för att skapa en grundläggande bild av ämnet. LÄS MER

 2. 2. Formative bedömning - att äga sitt lärande / Formative assessment - to own your learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Fjorda Hoti; Rose-Anna Johnson Knutsson; [2016]
  Nyckelord :feedback; formativ bedömning; kamratbedömning; självbedömning; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur formativ bedömning används för att stötta elevers lärande i ämnet svenska. Våra frågeställningar är: • Hur kan lärare använda formativ bedömning? • Vilka uttryck har den formativa bedömningen? Vi har gjort en kvalitativ mindre strukturerad intervju med läraren Eva och hennes två elever Gabby och Fredrik samt läraren Bo och hans två elever Oskar och Cecilia. LÄS MER

 3. 3. Språkets alstrande energi. Om ekopoetiska strategier hos Bengt Emil Johnson, Fredrik Nyberg och Anna Hallberg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Sofia Roberg; [2015]
  Nyckelord :ekopoesi; animal studies; posthumaniora; posthumanistisk teori; ekokritik; material ecocriticism; nymaterialism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks begreppet ekopoesi med hjälp av teoretiska perspektiv från ekokritiken och nymaterialistiska teorier som betonar att diskurs och materia inte kan skiljas åt utan är korskopplade och sammantvinnade i en materiell-semiotisk verklighet. Bengt Emil Johnson identifieras som en föregångare till en samtida poesi som inte endast behandlar ekologiska teman utan även använder sig av språket som en materia på ett sätt som skulle kunna kallas ekologiskt. LÄS MER

 4. 4. Är god redovisningssed fortfarande god sed?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; Fredrik Reinfeldt; ekonomi; redovisning; företagsekonomi; redovisningssed; god; sed; Handelshögskolan; vid; Karlstad; Universitet; Kandidat; uppsats; kandidatuppsats; c-uppstas; k-regelverken; k1; k2; k3; k4; BFN; bokföringsnämnden; förenkling; regelförenklingsarbetet; administrativa kostader; allmänna; råd; bindande; frivilliga; IASB; IFRS; SMES; SME:S; US GAAP; redovisning; rättvisande bild; makt; EU; USA; normgivningsmakt; normgivningskompetens; sambandet; redovisning; beskattning; praxisorienterad; normgivning; BFNAR; regeringen; regelrådet; regelverk; k-råden; industriell makt; regelförenklingsarbetet; regelförenkling; bryter; grundlagen; grundlagar; RF; ÅRL; BFN; FAR; internationalisering; harmonisering; FinForum; 2013; 2012; Grand Hotel; redovisningspraxis; internationella redovisningsnormer; bokföringsbrott; avvikelser; redovisnings; förändringar; balansräkning; resultaträkning; koncernredovisning; NJA; SOU; normgivningsprocessen; PWC; Ernst Young; Grant Thornton; revisionsbyråer; revision; regeringens; handlingsplan; regelförenklingsarbetet; Mikael Johnson; Bengt Bengtsson; Michaela Nilsson; Sten-Eric Ingblad; Dan Brännström; Annika Falkengren; Christina Libassi; Claes Janzon; Göran Anrell; Eva Törning; Ulf Selander; Thomas Engelbrektsson; Business; School; noterade; onoterade; bolag; småföretag; regelverken; tvingande; redovisningsområdet; statens; expertorgan;

  Sammanfattning : SammanfattningBokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall grundas utifrån praxis. LÄS MER

 5. 5. "Ordens träl" : Maskulinitet i Eyvind Johnsons Romanen om Olof

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Karl Kockum; [2012]
  Nyckelord :maskulinitet; genus; kön; performativitet; Eyvind Johnson; Romanen om Olof; Butler; Kosofsky-Sedgwick; Connell; performativitet; manlighet; manlighetsforskning; homosocialt begär; diskurs; femininitet; hegemonisk maskulinitet; manlig gemenskap;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete syftar till att med utgångspunkt i teorier om maskulinitet, performativitet och homosocialt begär undersöka maskulinitet i Eyvind Johnsons tetralogi Romanen om Olof. De frågor som riktas till texten kretsar kring hur maskulinitet konstrueras och upprätthålls i romanserien. LÄS MER