Sökning: "Jolanta Månsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jolanta Månsson.

  1. 1. Pedagogik för begreppsutveckling på fritidshemmet : erfarenheter före och efter en riktad insats

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

    Författare :Annie Johansson; Jolanta Månsson; [2018]
    Nyckelord :Begreppsutveckling; fritidshem; matlagningsaktiviteter; multimodalitet; tematisk undervisning; transspråkande;

    Sammanfattning : I denna studie riktas ljuset mot fritidshemmets pedagogik och elevernas begreppsutveckling. Syftet är att tillföra ny kunskap om begreppsutveckling genom pedagogiska erbjudanden genom praktiska inslag präglade av meningsskapande, multimodalitet och språklig mångfald. LÄS MER