Sökning: "Joline Arderbäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joline Arderbäck.

  1. 1. "Att vilja väl och att våga fråga" : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med barn som lever med missbruk i sin primärfamilj

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Joline Arderbäck; Bibbi Gundersen; [2018]
    Nyckelord :Child abuse in the family; psychosocial impacts; social services; children s per- spective; developing ecological systems theory; Barn med missbruk i familjen; psykosociala konsekvenser; socialtjänsten; barn- perspektivet; utvecklingsekologisk systemteori;

    Sammanfattning : Many children in society live in families where one or both parents have drug-addiction prob- lems. Early life conditions for these children may result in a need of support, which may be a requirement for a more favourable psycho-social development. LÄS MER