Sökning: "Jon Boketun"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jon Boketun.

  1. 1. Alternativ till betong inom grundläggning : En jämförelse mellan två innovativa grundläggningsmetoder

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Emanuel Strandberg; Jon Boketun; [2022]
    Nyckelord :Betong; Byggkonstruktion; Grundläggning; Alternativ grundläggning; Koljern-grund; Klara-grund; KL-trä; Cellglas;

    Sammanfattning : Concrete is one of the most used materials and is a significant part of current construction due to the material’s good properties. However, there is also something very negative about concrete, the emissions at production stage. LÄS MER