Sökning: "Jon John"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jon John.

  1. 1. "Skilda livsvärldar" - En studie om ungdomars tankar och känslor kring ämnet idrott och hälsa

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Jon Lindén; [2011]
    Nyckelord :Idrott och hälsa; Kärleksfulla lärare; Livsvärld; Manlig dominans; Pedagogisk filosofi; Skola; Symboliskt våld; Ungdomar;

    Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ta reda på vad ungdomar har för tankar och känslor kring ämnet idrott och hälsa. Jag ville få en ökad förståelse om ungdomar som inte är med och deltar av olika anledningar i ämnet. LÄS MER