Sökning: "Jon Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Jon Jonsson.

 1. 1. Ett interkulturellt förhållningssätt och synliggörande av mångkulturellt arbete i förskolan : Förskollärares förhållningssätt och inomhusmiljöns betydelse för barn med annat modersmål än svenska i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jon Jonsson; Erika Sundelin Joas; [2019]
  Nyckelord :Förskola; pedagoger; interkulturell; språk; mångkulturell och förhållningssätt;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan lpfö18 (2018) skrivs det fram att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska”. Detta citat är utgångspunkten i studiens syfte vilket är att bidra med kunskap om några förskollärares förhållningssätt i relation till flerspråkiga barns språkutveckling och inomhusmiljöns betydelse för detta. LÄS MER

 2. 2. Natural regeneration on clear cuts in Southern Sweden : how fencing, soil treatment and distance from broad-leaved forest affect tree regeneration and ground vegetation

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Jón Ásgeir Jónsson; [2016]
  Nyckelord :natural regeneration; forest restoration; pioneers; noble broadleaves; Picea abies; soil scarification; fencing; distance from broad-leaved forest; Raslångens ekopark;

  Sammanfattning : The forests of Europe have seen a dramatic shift in structure, species composition and area coverage in the last centuries. Large areas previously covered by a mixed broad-leaved forest are now used for agriculture or other land uses. LÄS MER

 3. 3. Kampen om tidningssidorna: landsort vs. storstad : En kvantitativ innehållsanalys av landsorts- och storstadsnyheter i två rikstäckande tidningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jon Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Journalism; quantitative content analysis; Aftonbladet; Dagens Nyheter; rural news coverage; urban news coverage; news values; agenda-setting; Journalistik; kvantitativ innehållsanalys; Aftonbladet; Dagens Nyheter; glesbygdsbevakning; storstadsbevakning; nyhetsvärdering; dagordningsteorin;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine and compare the news covering of Swedens three biggest cities (the metropolitan areas) and their surrounding areas with the covering of the rest of the country (the provincial areas) in two daily national newspapers, Aftonbladet and Dagens Nyheter. The aim has been to answer the following questions:- What amount of the news coverage in Aftonbladet and Dagens Nyheter concern the metropolitan areas compared to the provincial areas, and how do these two newspapers differ in the news covering of these areas?- Is there a difference in the news articles size and content, depending on weather they concern the metropolitan or the provincial areas?- How has the balance between news concerning metropolitan and provincial areas changed over the recent 20 years?The theories used in this study are News values, the media commercialization and Popular Journalism, and The Agenda Setting Theory. LÄS MER

 4. 4. Maskin för rensning av gummidetaljer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK); Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK)

  Författare :Jon Sunnerheim; Robin Jonsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis describes the development of a design construction. The thesis has been done incollaboration with Halmstad Gummifabrik. Cleansing of one of their products is donemanually. This is a slow and costly process which also contribute to poor ergonomics. LÄS MER

 5. 5. Spänning i vardagen? – Ett nedslag i pedagogers verklighet på en grundskola för elever med autism/ Workday tension? - An extract from teachers’ reality on a Swedish elementary school for pupils with autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Joseph Barbera; Jon Jonsson; [2014]
  Nyckelord :Pedagogperspektiv; Spänning; Lgr 11; Autism; Ansvar; Ramfaktorteori;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks en outtalad spänning som framkom under ett samtal med några pedagoger vid ett besök på en skola för elever med diagnosen autism under våren 2013. Pedagogerna förklarade att de ansåg det som svårt att implementera den svenska läroplanen för grundskolan, Lgr 11, i verksamheten samtidigt som de måste ta hänsyn till sina elevers begränsningar som är en följd av deras diagnos. LÄS MER