Sökning: "Jon Thordarson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jon Thordarson.

  1. 1. Västslaviska toponymer i Knýtlinga saga ur skrivarens perspektiv: ortografiska anpassningar eller ortografiska fel?

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Alexandra Petrulevich; [2010]
    Nyckelord :name replication; name adaptation; language contact; contact onomastics; orthographic name adaptation; traditional philology; new philology; saga studies; Knytlinga saga; West Slavic place-names; namnreplikation; namnanpassning; språkkontakt; kontaktonomastik; ortografisk namnanpassning; traditionell filologi; nyfilologi; sagaforskning; Knýtlinga saga; västslaviska ortnamn;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöks ortografisk namnanpassning av västslaviska ortnamn i tre 1600-talshandskrifter av Knýtlinga saga, Cod. Holm. 41 4tox, Cod. Holm. LÄS MER