Sökning: "Jonas Alborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Alborn.

  1. 1. 3D och kommunal fysisk planering

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Jonas Alborn; [2012]
    Nyckelord :3D; förståelse; åskådlig planredovisning; detaljplanering; kommunikation;

    Sammanfattning : På senare år har tekniker för 3D-visualisering fått ett allt mer utbrett användande inom kommunal fysisk planering. Detta, plus att jag själv använder tekniken i mitt dagliga arbete som planarkitekt, väckte frågor kring skälet till införandet av tekniken, vilka beslut och förväntningar som legat till grund för införandet och vilket forskningsstöd tekniken har, vad gäller visualisering, tydlighet och kommunicerbarhet i planarbetet. LÄS MER