Sökning: "Jonas Allert"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Allert.

  1. 1. Tillgodoses bankernas informationsbehov genom redovisningsinformation upprättad enligt K2 i kreditbedömningen?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Jonas Allert; Anna Berg; [2012]
    Nyckelord :Information asymmetry; K2; banks´; the credit process; accounting information; Informationsasymmetri; K2; banker; kreditgivningsprocessen; redovisningsinformation;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det är ett problem för mindre-och medelstora företag då redovisningsstandards som redovisningen upprättas enligt har varit onödigt komplicerad utifrån de behov användarna har av redovisningen. Sveriges förenklingsarbete har bland annat kännetecknats av förenklingar för de små-och medelstora företagen. LÄS MER