Sökning: "Jonas Apeman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Apeman.

  1. 1. Undervisning i källkritik : En kvalitativ undersökning av historielärares undervisningsstrategier i källkritik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

    Författare :Jonas Apeman; [2022]
    Nyckelord :Källkritik; historieundervisning; informationssökning; metod; högstadiet; gymnasiet; historielärare; internet;

    Sammanfattning : Läroplanerna för både grundskolan och gymnasieskolan lyfter hur elever ska få lära sig källkritik genom att tolka källor. Samtidigt befinner vi oss i en tid där internet och digitalisering fått en allt större del i ungdomars liv vilket enligt forskare skapar ännu större behov av källkritisk kunskap hos internetanvändare. LÄS MER