Sökning: "Jonas Barsing"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Barsing.

  1. 1. A Cost Breakdown and Production Uncertainty Analysis of Additive Manufacturing : A Study of Low-Volume Components Produced with Selective Laser Melting

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

    Författare :Jonas Barsing; [2018]
    Nyckelord :Production uncertainty; Product cost; Additive manufacturing; Cost estimation; AM; Produktionsosäkerheter; produktkostnad; additiv tillverkning; kostnadsuppskattning; AT;

    Sammanfattning : Background: Additive manufacturing has recently gained cogency as a final part manufacturing technique. The method uses a layer-upon-layer technique to build three-dimensional objects. This technique has many advantages creating new opportunities regarding production. LÄS MER