Sökning: "Jonas Benjaminsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Benjaminsson.

  1. 1. LEARNING BY DOING. En kvalitativ studie om reflektion, intuition och praktisk kunskap hos kuratorer inom palliativ vård

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Jonas Benjaminsson; Fredrik Sand; [2019-05-15]
    Nyckelord :Practical Knowledge; Reflection; Intuition; Palliative Care; Hospital Counsellor;

    Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the significance of practical knowledge in the patient-related work for Hospital Counsellors. We have also tried to establish what the practical learning process looks like. LÄS MER