Sökning: "Jonas Brehmer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Brehmer.

  1. 1. ”FUCK ALLA LÄKARE! FUCK ALLA DOKTORER! ALLA LÄKEMEDEL! DET ÄR JU DET HÄR SOM GÖR ATT VI MÅR BRA!”. En kvalitativ fallstudie om att använda teater inom socialt arbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Sara Wallin; Jonas Brehmer; [2018-12-14]
    Nyckelord :Psykisk ohälsa; musikal; Augusto Boal; Paulo Freire; communityteater;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om att äga berättelsen om sig själv, om att frigöra resurser och mobilisera makt för att utsatta människor skall få tillgång till sina egna röster och kunna nyansera bilden av sig själva. Alla har förutfattade meningar om psykisk ohälsa och vad det innebär, men vem kan berätta om det bättre än den som själv har erfarenheten? Vem kan nyansera den allmänna bilden bättre än de som har sett mött alla dess sidor? Syftet med studien är att genom en fallstudie av ett kreativt projekt, beskriva och analysera hur teater kan användas som metod i socialt arbete. LÄS MER