Sökning: "Jonas Eneskär"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Eneskär.

  1. 1. Co-design i postproduktion inom film – hur fungerar det?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

    Författare :Jonas Eneskär; [2018]
    Nyckelord :filmproduktion; postproduktion; reklamfilm; filmvetenskap; co-design; participatory design; film production; post-production; commercials; film studies;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker med hjälp av en fallstudie hos två filmproduktionsbolag, King Edward och Cinematik hur co-design som metod hade kunnat användas inom postproduktionsprocessen av reklamfilm. Med en teoretisk djupdykning i filmproduktionens fyra processer; förproduktion, produktion, postproduktion, distribution och metoden co-design har det legat som grund för undersökningen. LÄS MER