Sökning: "Jonas Fäldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Fäldt.

  1. 1. Arbetstidsförkortningens ideologiska rationalitet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Jakob Asph Dahlin; Jonas Fäldt; [2017-01-24]
    Nyckelord :sex timmars arbetsdag; arbetstidsförkortning; diskurs; socialtjänsten;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka hur införandet av sex timmars arbetsdag inom socialtjänsten diskuterats bland politiker och tjänstepersoner. Dessutom har vi analyserat vad som ligger till grund för den undersökta diskussionen och vad för roll den kan komma att spela i en bredare social kontext. LÄS MER