Sökning: "Jonas Fröberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Fröberg.

  1. 1. Trendstudie kring företags kvartalsrapporter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Fröberg; Johan Lennartsson; [2002]
    Nyckelord :kvartalsrapporter; avkastning; aktiekursrörelser; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Problem: Idag finns detaljerad information gällande när ett företag skall publicera sina kvartalsrapporter, kan denna information vara till hjälp för en investeringsstrategi. När själva rapporter är publicerad blir det olika kursreaktioner på börsen, går det att förutspå riktningen på denna rörelse med enbart den senaste veckans trend som jämförelse? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan en akties kursutveckling innan kvartalsrapporten offentliggörs och efter publicering av den samma. LÄS MER