Sökning: "Jonas Hjertqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Hjertqvist.

  1. 1. Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Jonas Bengtsson; Gabriel Hjertqvist; [2011]
    Nyckelord :allmännyttiga fastighetsbolag; kapitalstruktur;

    Sammanfattning : .... LÄS MER