Sökning: "Jonas Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Jonas Jonsson.

 1. 1. Bollspel i idrottsundervisningen på gymnasiet : en kvalitativ undersökning om hur lärare resonerar kring bedömning samt användandet av bollspel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jonas Linnell; Carl Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Bakgrundens påverkan; bedömning; bollspel; Idrott och hälsa; kroppslig förmåga.;

  Sammanfattning : Detta är en studie som handlar om hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet resonerar kring bedömning av bollspel. Tidigare forskning som har gjorts inom fältet visar en mer allmän bild av vad lärare anser vara viktig kunskap vid bedömning i idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Ekvivalering av högskoleprovet : En jämförande studie av olika ekvivaleringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Jonas Jonsson; Samuel Brändström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individers resultat på högskoleprovet är i många fall avgörande när det kommer till antagning vid Sveriges olika högskolor och universitet. Råpoängen som är antal rätt besvarade frågor omvandlas till en så kallad normerad poäng. LÄS MER

 3. 3. Privatleasing : En studie i medias skildring av privatleasing

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Mattias Beer; [2017]
  Nyckelord :Privatleasing; kvantitativ innehållsanalys; dagstidningar; Agenda setting;

  Sammanfattning : Abstract Titel: Medias skildring av privatleasing Författare: Mattias Beer   Handledare: Jonas Jonsson Examinator: Sven Ross Typ av arbete: Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms Universitet Tidpunkt: Höstterminen 2016 Antal ord: 11 441 Syfte och frågeställning: Att undersöka hur två svenska dagstidningar valt att skildra privatleasing under en vald period. Detta görs genom att besvara följande frågeställning: På vilket sätt skildrar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet konceptet privatleasing i sina tidningsartiklar under tidsperioden 1 januari 2015 till och med den 1 oktober 2016? Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys på samtliga artiklar publicerade i Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet under perioden 1 januari 2015 till 1 oktober 2016. LÄS MER

 4. 4. Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för unga : Har regeringens sänkningar av arbetsgivaravgiften påverkat sysselsättningen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Jonas Jonsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Höjdtillväxt, överlevnad och skador i praktiska etableringar av hybridaspbestånd i södra Norrland, anlagda 2004-2011

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Jonas Jonsson; [2015]
  Nyckelord :hybridasp; asp; snabbväxande träslag; praktiska planteringar; höjdtillväxt;

  Sammanfattning : Hybrid aspen is a crossbreed between European and North American aspen. It is a fast growing tree species that has shown strong growth in the South of Sweden. The follow-ups that have been made on hybrid aspen stands, have mainly been done on plant material in the South of Sweden. LÄS MER