Sökning: "Jonas Juntunen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Juntunen.

  1. 1. Införandet av Quadricepspedagogik på Ekhammarskolan : Hur påverkas arbetsmiljön och måluppfyllelsen under åren 2006-2009?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Jonas Juntunen; [2013]
    Nyckelord :Framgångsrika skolor; Quadriceps; pedagogik; skola; meritvärden; Skoleffektivitetsforskning; Lorraine Monroe;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att mäta och identifiera eventuella förändringar över tid, vad gäller arbetsmiljön och måluppfyllelsen, under implementeringen av Quadriceps-pedagogiken på Ekhammarskolan. Arbetsmiljö definieras i denna studie som mål vilka Quadricepspedagogiken vill uppnå. LÄS MER