Sökning: "Jonas Klavebäck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Klavebäck.

  1. 1. KM och KMS i agil systemutveckling

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Jonas Klavebäck; Johan Mårtensson; Malte Schött; [2020]
    Nyckelord :Knowledge Management; KM-system; agil systemutveckling; agila principer; kunskapsomvandling; kunskapsdelning; Business and Economics; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att redogöra för kunskapsdelning inom och mellan team i agil systemutveckling, KM-systems roll för kunskapsdelning samt utmaningar med KM-system för kunskapsutbyte. Litteraturen belyser kunskap som resurs och behovet av att förstå att kunskap existerar i olika former och omvandlas och utvecklas kontinuerligt när den används. LÄS MER