Sökning: "Jonas Krook"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Krook.

  1. 1. Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling : En kvalitativ studie inom läkemedelsindustrin

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Björn Ratjen; Jonas Krook; [2020]
    Nyckelord :Outsourcing; product development; outsourcing relationships; pharmaceutical industry; Outsourcing; produktutveckling; outsourcingrelationer; läkemedelsindustrin;

    Sammanfattning : Titel: Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling Författare: Jonas Krook och Björn Ratjen Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi Datum: 2020 – januari   Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur relationen mellan kund och leverantör påverkar outsourcing av produktutveckling inom läkemedelsindustrin.   Metod: Eftersom vi valt ett syfte där vi vill få en ökad förståelse för relationen mellan kund och leverantör inom outsourcing av produktutveckling, har vi valt en kvalitativ forskningsansats för att på ett bättre vis tolka relationernas påverkan. LÄS MER