Sökning: "Jonas Mats Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Mats Olsson.

  1. 1. Övervikt och obesitas

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Mats Gustafsson; Jonas Olsson; [2005]
    Nyckelord :kvinnor; management; obesitas; prevention; sjuksköterska; övervikt;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilka möjligheter sjuksköterskan har för att arbeta preventivt för övervikt och obesitas. Författarna till det här arbetet belyser vilka orsaker det finns till övervikt och obesitas. De undersöker även om det finns speciella åtgärder för kvinnor som drabbats av övervikt eller obesitas. LÄS MER