Sökning: "Jonas Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Jonas Nordin.

 1. 1. Att genomgå regional anestesi : En kvalitativ litteraturstudie utifrån patientens perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Jonas Nordin; Kristian Perers; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som genomgår generell anestesi uttrycker oro och ångest inför att bli sövda. Anestesisjuksköterskor beskriver likaså att det är vanligt förekommande med perioperativ ångest hos patienter i samband med kirurgi. LÄS MER

 2. 2. Läsförmåga och elevers textrörlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonas Nordin; Robin Leufvenmark; [2015]
  Nyckelord :Textrörlighet; läsförmåga; kursplan; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Huvudfokus i denna studie är läsförmåga, språkförmåga och textrörlighet. Begreppet textrörlighet betyder kortfattat hur en elev tolkar och rör sig i en text. I studien intervjuas fem högstadielever samt fem gymnasielever. Högstadieeleverna läser svenska och gymnasieeleverna svenska som andraspråk. LÄS MER

 3. 3. Hur kan ekonomistyrning förstärkas med hjälp av icke-finansiella nyckeltal? En fallstudie; försäkringsbolag V

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Jakobsson; Eric Nordin; [2012-04-04]
  Nyckelord :Icke‐finansiella;

  Sammanfattning : Bakgrundochproblem:Tidigareforskningkringicke-­‐finansiellanyckeltalsy-­‐neshuvudsakligenvarafokuseradpåtillverknings-­‐ochserviceföretagochdetsaknasmerellermindrehelt,enligtvårmening,forskningmedfokuspåtjänste-­‐företag.Forskningenkringhurföretagochledarerentpraktisktskallanvändasigavdessanyckeltaliekonomistyrningenärhögstbristfällig,omensbefintlig. LÄS MER

 4. 4. Stadens natur – godhet och ondska : En ekokritisk analys av Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Nordin; [2012]
  Nyckelord :Ekokritik; Per Anders Fogelström; Mina drömmars stad; Natursyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att drabbas av akut hjärtinfarkt : en litteraturstudie om patientersupplevelser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jonas Hamrin; Jim Nordin; [2009]
  Nyckelord :akut hjärtinfarkt; faktorer; information; omvårdnad; relationer; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: dessa avled 11500. Upplevelserna av att drabbas av en akut hjärtinfarkt varierade från person till person. upplevelser av att drabbas av akut hjärtinfarkt. som utgjorde studiens resultat erhölls genom litteratursökning. LÄS MER