Sökning: "Jonas Sjölund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Jonas Sjölund.

 1. 1. Leveransservice från sågverk till bygghandel

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Jonas Sjölund; [2019]
  Nyckelord :bygghandel; leveransservice; logistik; service; sågverk;

  Sammanfattning : Sågverksindustrin är en produktionsorienterad industri där lönsamhet och konkurrenskraft traditionellt sett har skapats genom stordriftsfördelar. Att erbjuda en hög service vid försäljning och leverans av produkterna är ett sätt att skapa ökat kundvärde och därmed ökad konkurrenskraft för sågverk. LÄS MER

 2. 2. Skogspolitisk kommunikation - från Skogsstyrelsen till enskilda privata skogsägare

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Winter; Jonas Sjölund; [2017]
  Nyckelord :Produktionsmål; ; miljömål; Skogseko; kunskap; målgrupp;

  Sammanfattning : Skogen har många olika nyttigheter och åsikterna om hur skogen ska brukas är många, detta gör skogen till en politisk fråga. Skogsstyrelsen är den myn-dighet som ansvarar för att skogspolitiken efterlevs och skogsvårdslagen re-glerar hur Sveriges skogar ska skötas. LÄS MER

 3. 3. Akuta effekter på uppmärksamhetsförmåga efter ett aerobt medelintensivt träningspass

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Sjölund; Samuel Johansson; [2012]
  Nyckelord :Akuta; direkta; effekter; uppmärksamhetsförmåga; koncentrationsförmåga; aerob; medelintensiv; träning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte, frågeställningar och hypotes Syftet med denna studie var att undersöka om ett aerobt medelintensivt träningspass har någon akut effekt på uppmärksamhetsförmågan.   Finns det någon akut effekt på uppmärksamhetsförmågan, mätt med Trail Marking Test, 5 minuter efter ett avslutat aerobt medelintensivt cykelträningspass?   Hypotesen var att aerob medelintensiv cykelträning förbättrar testpersonernas uppmärksamhetsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Kritik i arbetet - varför så negativt? : En socialpsykologisk studie om kritikens betydelse för sociala relationer i ett lärarlag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Emilia Svenmyr; Jonas Sjölund; [2012]
  Nyckelord :Critique; social relations; influence; social bonds; well-being; communication; Kritik; sociala relationer; påverkan; sociala band; kommunikation; välbefinnande;

  Sammanfattning : Kritik är ett begrepp som inte har fått lika stort utrymme som feedback i forskning om sociala relationer. Den här studien visar på dess betydelse för relationer mellan lärare på en gymnasieskola. LÄS MER

 5. 5. Engagemanget, drivkraften och ledningsstöd är förutsättningar för att lyckas överhuvudtaget. : en studie om fem gymnasieskolors arbete med regelbunden fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marielle Rogander; Jonas Sjölund; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka hur fem gymnasieskolor i Sverige, som tilldelats stimulansbidrag, arbetar med att ge elever förutsättningar till regelbunden fysisk aktivitet under skoldagen. Våra frågeställningar var: hur arbetar de fem gymnasieskolorna med att ge elever möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet under skoldagen? Vilka förutsättningar anser lärare behövs för ett fungerande arbetssätt med regelbunden fysisk aktivitet? Vilka miljöer använder skolor för att främja elevers fysiska aktivitet? Hur påverkas gymnasieskolorna av NCFF: s (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom) stimulansbidrag?MetodEfter att ha talat med NCFF och därefter funnit fem gymnasieskolor som tilldelats stimulansbidrag för sitt arbete med regelbunden fysisk aktivitet, genomfördes kvalitativa intervjuer med lärare som varit ansvariga för arbetet. LÄS MER