Sökning: "Jonas Thunberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Thunberg.

  1. 1. Extrahering av återkommande beteendemotiv från videoinspelningar av naturligt beteende

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Alfons Heintz; Jonas Thunberg; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna rapport visar vi hur estimering av dolda Markov-modeller kan användas för att konstruera modeller för beteenden hos möss. Vi använde ett neuralt nätverk för att extrahera positionsdata för olika kroppsdelar i videoinspelningar av enskilda möss i en inhängnad. LÄS MER