Sökning: "Jonas Wahlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Wahlund.

  1. 1. The Nature of the Enchanting Past - A Study of Enchantment Using Heritage and Nostalgia within Outdoor Brands

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Axel Klofsten; Jonas Wahlund; [2019-06-26]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER