Sökning: "Jonas Wilhelm Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonas Wilhelm Nilsson.

  1. 1. Kompetensfördelningsaspekter på området för fusionskontroll

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Jonas Nilsson; [1999]
    Nyckelord :Konkurrensrätt; EG-rätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Fusionskontrollen utgör en del av EGs konkurrensrätt. Genom förordning 4064/89 har en särskild ordning skapats på området. Den sätter regler för hur företagsförvärv får genomföras i syfte att bidra till ett skydd för konkurrensen på den gemensamma marknaden. LÄS MER