Sökning: "Jonatan Göransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonatan Göransson.

  1. 1. Kvinna i byggbranschen : En kvalitativ studie av kvinnors upplevelser av krav och förväntningar i en mansdominerad bransch

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

    Författare :Jonatan Göransson; Niklas du Puy; [2016]
    Nyckelord :Discrimination; expectations; demands; gender - dominated; gender stereotypes; special treatment; exclusion; Diskriminering; förväntningar; krav; könsdominerat; könsstereotyper; särbehandling; utanförskap;

    Sammanfattning : In today’slabor market there’s a distinct sectioning between the sexes where some of the labors are seen as more manly, while other labors are seen as typically female. But if you were to compare todays situation with how it once was there a clear pattern showing that more women and men are working in a labor dominated by the opposite sex. LÄS MER