Sökning: "Jonatan Lundquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonatan Lundquist.

  1. 1. Effektiviseringsarbete av ett produktionsflöde : -Med kundanpassade produkter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Gabriela Iversen; Jonatan Lundquist; [2015]
    Nyckelord :Ständiga förbättringar; Vision; Utmaning; Måltillstånd; Nulägesanalys; Kata; Kundanpassning; Förbättringskata; Coachingkata; PDCA- cykel; Gå och se; Standardiserat arbetssätt; Visuellstyrning.;

    Sammanfattning : En hållbar tillväxt, hög konkurrenskraft och goda möjligheter att anställa nytt folk kan nås om företag blir bättre på att utveckla sig själva och bygga samordnade produktionssystem, vilket har blivit av allt större vikt. Fallstudien är utförd på företaget LKM AB, som producerar olika kablar och kablagemonteringar. LÄS MER