Sökning: "Jonatan Nästesjö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jonatan Nästesjö.

 1. 1. Mätbarhetens återverkan : hur prestationsbaserade utvärderingssystem påverkar forskar- och publiceringspraktiker, disciplinära normer samt skapandet av forskarsubjekt vid de Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jonatan Nästesjö; [2016]
  Nyckelord :accountability; humanities; research practices; publication patterns; disciplinary norms; academic subjectivity; governmentality; library and information studies; Sweden; utvärdering av forskning; prestationsbaserade resursfördelningssystem; mät- och utvärderingsbarhet; forskarpraktiker; humaniora; performance-based research funding systems; research evaluation; publiceringspraktiker; disciplinära normer; akademisk subjektivitet; biblioteks- och informationsvetenskap; Sverige; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In order to enhance the accountability and legitimacy of public research, performance-based research funding systems have been introduced in numerous countries during the last decades. Although this development has gathered considerable interest in recent years, it is thus far not clear how performance measures shape research practices and academic subjectivity. LÄS MER

 2. 2. Ljusets plötsliga skugga - En idéhistorisk studie av framstegstankens kulturella position och kris i samband med första världskrigets utbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Jonatan Nästesjö; [2013]
  Nyckelord :Första världskriget; Framstegstanken; Utvecklingsoptimism; Det moderna projektet; Världsåskådning och människosyn; Sverige 1914.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Inom historievetenskapen betraktas ofta första världskriget som en historisk och kulturell brytpunkt; en vattendelare mellan 1800-talets fullständiga och 1900-talets villkorliga framstegstro. Trots tolkningens genomslagskraft har den sällan undersökts empiriskt. LÄS MER