Sökning: "Jonatan Oldenburg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonatan Oldenburg.

  1. 1. Prissättning i relation till föreningsskuld på bostadsrättsmarknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Fredrik Salman; Jonatan Oldenburg; [2018]
    Nyckelord :Bostadsrätt; informationsasymmetri; informationsbrist; bostadsrättsförening; skuldsättning; Mathematics and Statistics; Technology and Engineering; Business and Economics;

    Sammanfattning : En kraftig prisökning på Sveriges bostadsrättsmarknad tillsammans med hushållens ökade skuldsättning motiverar en studie som undersöker sambandet mellan bostadsrättspriser och bostadsrättsföreningars ekonomiska förhållanden. Hushållen köper en föreningsandel och därmed indirekt även in sig i bostadsrättsföreningens skuld. LÄS MER