Sökning: "Jonatan Richter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonatan Richter.

  1. 1. KARTLÄGGNING AV MINDFULNESS-BASERAD KOGNITIV TERAPI VID OLIKA DEPRESSIONSTILLSTÅND. En systematisk litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Jonatan Richter; [2021-11-18]
    Nyckelord :Depression; MBCT; intervention; treatment;

    Sammanfattning : Depression är den vanligaste psykiatriska sjukdomen och största orsaken till funktionsnedsättning för vuxna under 50 år. Sedvanlig behandling innefattar antidepressiv medicinering och psykologisk behandling, däribland mindfulness. LÄS MER