Sökning: "Jonathan Öhrling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Öhrling.

  1. 1. Beteendeaktivering : En app för behandling av depression

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Malin Widén; Gustav Brorson; Jonathan Öhrling; Erik Mattfolk; Lukas Jonsson; August Carlson; Daniel Karlsson; [2021]
    Nyckelord :Depression; beteendeaktivering; självhjälpsverktyg; applikation;

    Sammanfattning : Följande rapport beskriver ett projektarbete inom kursen TDDD96 Kandidatprojekt i pro-gramvaruutveckling vid Linköpings universitet som genomfördes våren 2021 av sju studen-ter. Projektet innefattade utvecklingen av en mobilapp med målet att skapa en digital im-plementation av den psykologiska behandlingsformen beteendeaktivering. LÄS MER