Sökning: "Jonathan Frojdén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Frojdén.

  1. 1. Betydelsen av brännbart och obrännbart material i ett brandförlopp : En jämförande studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

    Författare :Jonathan Frojdén; [2019]
    Nyckelord :brännbar; obrännbar; cellulosaisolering; cellulosa; isolering;

    Sammanfattning : I och med de ändringar som trädde i kraft 1993/94 då funktionskrav för konstruktioner infördes istället för de enskilda materialens egenskaper lade grunden till att det numer är möjligt att bygga byggnader som kräver en hög grad av brandskydd i trä och andra material baserade på brännbart material. Denna ändring innebar bland annat att nya och innovativa produkter hade chans att etablera sig på den svenska marknaden, såsom isolering tillverkad av returpapper och träfiber. LÄS MER