Sökning: "Jonathan Kennås"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Kennås.

  1. 1. Artificiell intelligens (AI) inom fordon : En studie av användarens upplevelse och påverkan av meddelanden samt feedback.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

    Författare :Jonathan Kennås; [2019]
    Nyckelord :Artificial intelligence; vehicle; impact; user experience; driving characteristics; Artificiell intelligens; fordon; påverkan; användarupplevelse; köregenskaper;

    Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) has come more and more now in recent years in many different forms and applications. AI in vehicles is a relatively new phenomenon where it is seen as a support system. A support system is designed to help the driver in driving to reduce workload and prevent injuries and accidents in the form of messages and feedback. LÄS MER