Sökning: "Jonathan Lindfeldt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonathan Lindfeldt.

  1. 1. För kärlekens skull : En kvalitativ undersökning om unga vuxnas uppfattningar och upplevelser av kärleksrelationen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Jonathan Lindfeldt; Beatrice Onn; [2019]
    Nyckelord :unga vuxna; kärlek; den rena relationen;

    Sammanfattning : I samband med samhällsförändringarna från traditionella samhällen till moderna ställs individer inför möjligheten att välja vilka liv de ska leva. Denna valmöjlighet är ett kännetecken för moderniteten och avspeglas även i människors kärleksliv. LÄS MER