Sökning: "Jonna Österback"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonna Österback.

  1. 1. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
    Nyckelord :bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

    Sammanfattning : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. LÄS MER