Sökning: "Jonna Bruce"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonna Bruce.

  1. 1. Subversiv eller normativ? En komparativ analys mellan två bokserier för barn i åldrarna 9–12

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Jonna Bruce; [2019-08-14]
    Nyckelord :Jesper Lundqvist; Ingelin Angerborn; performativity; subjectivity; gender; sexuality; Judith Butler; queer theories; homosociality; intimacy; normativity; marked; unmarked; Wayne Brekhus; comparative analysis; norm criticism;

    Sammanfattning : This paper examines how gender and sexuality is performed in Ingelin Angerborn’s book series called ‘Mebel-trilogy’ compared to Jesper Lundqvist’s so called ‘Ghost school-series’ [Spökskolan-serien]. Both book series are in the genre of ghost/horror/adventures/thriller and Lundqvist’s books are published by a norm critical publishing house. LÄS MER